نیایش

خدایا! عالم به عشق تو می‌تپد

دانش به نام تو می‌روید

به ما عشقی آگاهانه

و دانشی عاشقانه عطا کن

ای خدای دانا و مهربان

ما برای دانایی به آرامش نیازمندیم

ما برای دانایی به صمیمیت نیاز داریم

آرامش و صمیمیت با روح تو پیوند دارد

ما را با روح نوازشگر خود آشنا کن.

/ 0 نظر / 12 بازدید